Reklamácie

Podmienky a spôsob reklamácie

  1. Poskytovateľ služby SB vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za ich poskytovanie a podmienky ich poskytovania.
  2. Zákazník je oprávnený reklamovať vady služieb u poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese support@socialbeast.sk alebo písomne na adrese poskytovateľa služby SB uvedenej v Čl. I. bod 1. týchto podmienok. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.
  3. Reklamácia zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku propagačného softwérového systému a poskytovanie služieb bude prerušené na viac ako 24 po sebe nasledujúcich hodín, a súčasne bude preukázané, že tento výpadok bol spôsobený z dôvodov (napr. technickými problémami) na strane poskytovateľa služby SB. Reklamácia sa nevzťahuje na prípady v ktorých po uplynutí niekoľkých dní od ukončenia poskytovania služby zákazníkovi ubudlo malé množstvo získaných followerov. Toto je normálny jav, ktorý zapríčiňuje čistenie neaktívnych uživatelov priamo Instagramom a je mimo nášho dosahu.
  4. Poskytovateľ je povinný doručiť zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom (napr. e-mailom).
  5. V prípade, ak je reklamácia zákazníka v súlade s bodom 3. tohto článku opodstatnená, poskytovateľ služby SB poskytne zákazníkovi zľavu formou predĺženia poskytovania služieb o dobu, počas ktorej zákazníkovi služby neboli poskytované alebo vráti zákazníkovi alikvotnú časť ceny za obdobie, počas ktorého neboli zákazníkovi služby poskytované; v ostatných prípadoch reklamáciu ako neopodstatnenú zamietne. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný zákazníka informovať.
  6. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má zákazník.
  7. Pokiaľ zákazník – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ služby SB vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ služby SB porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na poskytovateľa služby SB so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ služby SB na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  8. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom služby SB je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  9. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nákupný košík
Scroll to Top